Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Predpisi, na katere predpis vpliva