Občinski svet dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje župan.

Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Vabila, gradiva in zapisniki sej Občinskega sveta Občine Kočevje do vključno 6. redne seje (13. 6. 2019) so zbrani tudi na naslovu www.os-kocevje.si.