12.6.2017/ 2. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin občine Kočevje, ki bo dne 29.6.2017 ob 11.uri v sejni sobi občine Kočevje (1. nadstropje)

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) in  Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2017, objavlja 2. JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin občine Kočevje (stavbna zemljišča in stanovanje).

Razpisna_dokumentacija_2.javna_drazba_za_prodajo_nepremičnin_v_Obcini_Kočevje.pdf

Pomožni_obrazec_za_prijavo_na_2._javno_drazbo_za_prodajo_nepremicnin_Občine_Kočevje.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._18-6_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._58-5_in_328-4_k.o._Polom.pdf

Lokacijska_informacija_pac._st._541-3_in_541-4_k.o._Koblarji.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._2073-28_in_2081-31_k.o._Kočevje.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._2860-176_k.o._Livold.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._2073-26_k.o._Kočevje.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._845-8_k.o._Stara_Cerkev-_Breg_pri_Kočevju.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._845-11_k.o._Stara_Cerkev-_Breg_pri_Kočevju.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-25_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._3257-3_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._175-10_in_175-11_k.o._Rajhenav.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-29_k.o._Onek-_Mačkovec pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-27_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._246-21_k.o._Onek-_Mackovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._259-26_253-1_in_259-33_k.o._Željne_-_Cvišlerji.pdf

Lokacijska_informacja_parc._st._stp_151-3_3201_3204_3202_in_3203_k.o._Novi_lazi-_Morava.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._58-7_k.o._Polom.pdf

Elektro_pogoji_za_parc.st._845-11_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._246-21_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Skica_obstojecega_droga_na_parc._st._3257-3_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Situacija_stanja_elektroenergetskega_omrezja_in_naprav_parc._st._3257-3_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Trasa_kanalizacijskega_omrezja_parc._st._845-8_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Trasa_kanalizacijskega_voda_parc._st._845-11_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Trasa_nn_kablovoda_za_stanovanjsko_cono_Breg_pri_Kočevju.pdf

 

16.3.2017/ 1. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin občine Kočevje, ki bo dne 6.4.2017 ob 12.uri v sejni sobi občine Kočevje (1. nadstropje)

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) in  Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2017, objavlja 1. JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin občine Kočevje (stavbna zemljišča in stanovanje)

Pomožni obrazec za prijavo na 1. javno dražbo.pdf

Razpisna dokumentacija 1. javne dražbe stavba zemljisca in stanovanje.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._845-8_k.o._Stara_Cerkev-_Breg_pri_Kočevju.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._3257-3_k.o._Kocevska_Reka.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-29_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-25_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

LOkacijska_informacija-parc._st._93-30_k.o._Stara_Cerkev-_Gorenje.pdf

Lokacijska_informacija_pac._st._541-3_in_541-4_k.o._Koblarji.pdf

Lokacijska_informacja_parc._st._stp_151-3_3201_3204_3202_in_3203_k.o._Novi_lazi-_Morava.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._58-7_k.o._Polom.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._2073-28_in_2081-31_k.o._Kočevje.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._58-5_in_328-4_k.o._Polom.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._259-26_253-1_in_259-33_k.o._Željne_-_Cvišlerji.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._18-6_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Lokacijska_informacija_parc.st._246-21_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._246-27_k.o._Onek-_Mačkovec.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._175-10_in_175-11_k.o._Rajhenav.pdf

Lokacijska_informacija_parc._st._845-11_k.o._Stara_Cerkev-_Breg_pri_Kočevju.pdf

/sites/www.kocevje.si/files/u14/lokacijska_informacija_parc.st._2073-26_k.o._kocevje.pdf

/sites/www.kocevje.si/files/u14/elektro_pogoji_za_parc.st._845-11_k.o._stara_cerkev.pdf

Skica_obstojecega_droga_na_parc._st._3257-3_k.o._Kočevska_Reka.pdf

Trasa_kanalizacijskega_omrezja_parc._st._845-8_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Trasa_kanalizacijskega_voda_parc._st._845-11_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Situacija_stanja_elektroenergetskega_omrezja_in_naprav_parc._st._3257-3_k.o._Kočevska_Reka.pdf

 

28.9.2016/ Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje, ki bo dne 18.10.2016 ob 12.uri v sejni sobi občine Kočevje (1. nadstropje)

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016, razpisuje javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov, v lasti občine Kočevje.

Razpisna dokumentacija javna drazba nepremicnin v lasti Obcine Kočevje.pdf

Pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Kočevje_Ulica_Veronike_Deseniske_1.pdf

Lokacijska_informacija_cona_LIK_II_2.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Onek_Mackovec_2.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Kočevska_Reka_obmocje_KoČevske_Reke_2.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Koblarji_1.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Željne_Spodnji_Cvišlerji_2.pdf

Lokacijska_informacija_Stara_Cerkev_Breg_0.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Željne_Spodnji_Cvislerji_3.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Polom_0.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Novi_Lazi_naselje_Morava_1.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Stara_Cerkev_Gorenje_1.pdf

Skica_potek_kanalizacije_na_parc._st._93-33_k.o._Stara_Cerkev_0.pdf

Skica_potek_prikljucka_za_parc._st._278-28_k.o._Željne_0.pdf

Lokacijska informacija_k.o._ Livold_0.pdf

Izpis_iz_katastra_stavb_breg_1.pdf

Trg_Svetega_Jerneja_2.pdf

Predvidena_mozna_gradnja_hise_v_Veroniki_Deseniski_0.pdf

 

 

 

11.5.2016/ Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje, ki bo dne 02.06.2016 ob 12.uri v sejni sobi občine Kočevje (1. nadstropje)

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016, razpisuje javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov, v lasti občine Kočevje

Razpisna dokumentacija javne drazbe dne2.6.2016 0.pdf

Pomozni obrazec za prijavo na javno drazbo dne 2.6.2016.pdf

Lokacijska nformacija k.o. kocevje Ulica Veronike Deseniske 0.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._zeljne_spodnji_cvislerji_0.pdf

Lokacijska informacija k.o. Koblarji_0.pdf

Lokacijska informacija k.o. Onek Mackovec 1.pdf

Lokacijska informacija cona Lik II 1.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._Kocevska_Reka_obmocje_Kocevske_Reke_1.pdf

Lokacijska_ nformacija k.o. Novi Lazi naselje Morava.pdf

Lokacijska informacija k.o. Polom.pdf

Lokacijska informacija k.o. Stara Cerkev Breg parc.st. 863-8 in 863-9.pdf

Lokacijska_informacija_k.o._stara_cerkev_gorenje.pdf

Lokacijska informacija k.o. Željne Spodnji Cvislerji 1.pdf

Lokacijska informacija Stara Cerkev Breg.pdf

Predvidena mozna gradnja hise v Veroniki Deseniski.pdf

Eektro_pogoji_za_parc.st._863-8_in_863-9_k.o._Stara_Cerkev.pdf

Skica   potek kanalizacije na parc. st. 93-33 k.o. Stara Cerkev.pdf

Skica potek prikljucka za parc. st. 278-28 k.o. Željne.pdf

25.2.2016/ Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje, ki bo dne 15.3.2016 ob 12.uri v sejni sobi občine Kočevje (1. nadstropje)

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016, razpisuje javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti

Razpisna dokumentacija

Pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo

Lokacijska informacija k.o. Kočevje_Ulica Veronike Deseniške

Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji

Lokacijska informacija_ k.o. Koblarji

Lokacijska informacija_ k.o. Onek__Mačkovec

Lokacijska informacija_Cona Lik II

Lokacijska informacija_k.o. Kočevska Reka_območje Kočevske Reke

Lokacijska informacija_k.o. Novi Lazi_naselje Morava

Lokacijska informacija_k.o. Polom

Lokacijska informacija_k.o. Stara Cerkev_Gorenje

Lokacijska informacija_k.o. Željne _ Spodnji Cvišlerji

Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg

Izpis iz katastra stavb_Breg

Trg Svetega Jerneja 2

Trg zbora odposlancev_78

13.11.2015 / Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje, ki bo dne 1.12.2015 ob 12.00 uri 

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2015, razpisuje javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti.

Razpisna dokumentacija javne dražbe za prodajo stavbnih zemljišč_stanovanj in poslovnih prostorov

Pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo_november 2015

Lokacijska informacija k.o. Kočevje_Ulica Veronike Deseniške

Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji

Lokacijska informacija_ k.o. Koblarji

Lokacijska informacija_ k.o. Onek__Mačkovec

Lokacijska informacija_Cona Lik II

Lokacijska informacija_k.o. Kočevska Reka_območje Kočevske Reke

Lokacijska informacija_k.o. Novi Lazi_naselje Morava

Lokacijska informacija_k.o. Polom

Lokacijska informacija_k.o. Stara Cerkev_Gorenje

Lokacijska informacija_k.o. Željne _ Spodnji Cvišlerji

Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg

Trg Svetega Jerneja 2

Izpis iz katastra stavb_Breg

Izpis iz katastra stavb-TZO 59

14.9.2015 /  Javna dražba za prodaja stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v občini Kocevje

Razpisna dokumetacija_javna dražba_prodaja stavbnih zemljišč_stanovanj in poslovnih prostorov v občini Kocevje
Pomožni obrazec za javno dražbo_14.9.2015
Trg Svetega Jerneja 2
Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg
Lokacijska informacija_parc.št. 2063-8 k.o. Kočevje
Lokacijska informacija_parc.št. 160-12 k.o. Onek-Mačkovec
Lokacijska informacija_k.o. Željne _ Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija_k.o. Stara Cerkev_Gorenje
Lokacijska informacija_k.o. Polom
Lokacijska informacija_k.o. Novi Lazi_naselje Morava
Lokacijska informacija_k.o. Kočevska Reka_območje Kočevske Reke
Lokacijska informacija_Cona Lik II
Lokacijska informacija_ k.o. Onek__Mačkovec
Lokacijska informacija_ k.o. Koblarji
Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija k.o. Kočevje_Ulica Veronike Deseniške
Izpis iz katastra stavb-TZO 59
Izpis iz katastra stavb-Cvetkova koča
Izpis iz katastra stavb_Breg

Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč v lasti občine Kočevje

Razpisna dokumentacija
Pomožni obrazec
Lokacijska informacija k.o. Kočevje_Ulica Veronike Deseniške
Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija_ k.o. Koblarji
Lokacijska informacija_ k.o. Onek__Mačkovec
Lokacijska informacija_Cona Lik II
Lokacijska informacija_k.o. Kočevska Reka_območje Kočevske Reke
Lokacijska informacija_k.o. Novi Lazi_naselje Morava
Lokacijska informacija_k.o. Polom
Lokacijska informacija_k.o. Stara Cerkev_Gorenje
Lokacijska informacija_k.o. Željne _ Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg
 

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kočevje

Javna dražba
Pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo
Lok.informacija k.o. Koče
Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija_ k.o. Koblarji
Lokacijska informacija_ k.o. Onek__Mačkovec
Lokacijska informacija_Cona Lik II.
Lokacijska informacija_k.o. Kočevska Reka_območje Kočevske Reke
Lokacijska informacija_k.o. Novi Lazi_naselje Morava
Lokacijska informacija_k.o. Polom
Lokacijska informacija_k.o. Stara cerkev_Gorenje
Lokacijska informacija_k.o. Željne _ Spodnji Cvišlerji
Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg
Reška c. 16a
Trg Svetega Jerneja 2
TZO 59
UHM 6

 

Objava javne dražbe za prodajo stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2014, razpisuje javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti.

Razpisna dokumentacija
Pomožni obrazec
Kočevska Reka
Reška c.
Trg Svetega Jerneja
TZO
UHM
Lokacijska informacija_k.o. Stara cerkev_Gorenje
Lokacijska informacija_Stara Cerkev_Breg
Lokacijska informacija_Polom_parc. št. 27-2, 29-4 in 30
Lokacijska informacija k.o. Koče
Lokacijska informacija k.o. Željne - Spodnji Cvišlerji 
Lokacijska informacija k.o. Koblarji
Lokacijska informacija k.o. Onek Mačkovec
Lokacijska informacija Cona Lik II
Lokacijska informacija k.o. Kočevska Reka, območje Kočevske Reke
Lokacijska informacija k.o. Novi Lazi_ naselje Morava
Lokacijska informacija k.o. Polom
Lokacijska informacija k.o. Željne_Spodnji Cvišlerji