OBČINA KOČEVJE / Proračun občine

Proračun občine

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

Zakljucni_račun_proračuna_Občine_Kočevje_za_leto_2016.pdf

Splosni_del_proračuna_tabele.pdf

Splosni_del_proračuna_obrazložitev.pdf

Posebni_del_proračuna_tabele.pdf

Posebni_del_proračuna_obrazložitev.pdf

NRP 2016_obrazložitev.pdf

NRP 2016_tabele.pdf

Prerazporeditve_med_pp.pdf

Programska_klasifikacija_2016_global_KS.pdf

Letno_poročilo_2016.pdf

Sklep_o_odpisu_terjatev.pdf

Računovodski_izkazi.pdf

Izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ.pdf

Poročilo_o_realizaciji_nacrta_ravnanja_z_nepremičnim_premoženjem_Občine_Kočevje_za_leto_2016.pdf

Funkcionalna_klasifikacija.pdf

 

14.4. / ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017(Uradni list RS, št. 18/2017)

Uvodna_obrazložitev_.pdf

Odlok_o_rebalansu_proračuna_za_leto_2017_st._1.pdf

Splosni_del_proračuna_tabele_.pdf

Posebni_del_proračuna_tabele.pdf

Načrt_razvojnih_programov_.pdf

Načrt_delovnih_mest_OU.pdf

Načrt_delovnih_mest_MIR.pdf

Letni_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem.pdf

 

SPREMEMBA PRORAČUNA 2017

Odlok o spremembah proracuna za leto 2017.pdf

Splosni del sprememb proracuna 2017 tabele.pdf

Splosni del sprememeb proračuna obrazložitev.pdf

Posebni del sprememb proračuna_2017_tabele.pdf

Posebni_del sprememb proračuna obrazložitev.pdf

Načrt razvojnih programov tabele.pdf

Načrt delovnih mest z obrazložitvijo_OU.pdf

Programska klasifikacija-global-KS-delezi.pdf

Sklep letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem_Občine Kočevje za leto 2017.pdf

Tabela1 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kocevje za leto 2017 - stavbna zemljisča.pdf

Tabela2 - načrt razpolaganja z nepremičnim premozenjem Občine Kočevje za_leto 2017 - ustanovitev stavbne pravice.pdf

Tabela3 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2017 - kmetijska in gozdna zemljisča.pdf

Tabela4 - načrt pridobivanja nepremičnega premoženje Občine Kočevje za leto_2017.pdf

Tabela5_- načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2017.pdf

Tabela6 - načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2017.pdf

 

Proračun 2017

-----------------------------------------------------------------------------

Rebalans št.2 2016

Odlok z obrazlozitvijo.pdf

Splosni del rebalansa proračuna 2016.pdf

Posebni del rebalnasa proračuna 2016.pdf

Nacrt razvojnih programov 2016-2019.pdf

Programska klasifikacija.pdf

Sklep o dopolnitvi in ravnanja s stvarnim premoženjem 2016.pdf

 

Rebalans št. 1 2016

Odlok o rebalansu proracuna z obrazlozitvijo.pdf

Splosni del proracuna tabele.pdf

Obrazlozitev splosnega dela rebalansa.pdf

Posebni del proracuna tabele.pdf

Obrazlozitev posebnega dela rebalansa proracuna.pdf

Nacrt razvojnih programov rebalans 2016.pdf

Programska klasifikacija global.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem.pdf

Sklep o letnem nacrtu ravnanja s stvarnim premozenjem.pdf

 

Proračun občine Kočevje za leto 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proracunu Obcine Kocevje za leto 2016.pdf

Odlok o proračunu občine Kočevje za leto 2016
Splošni del proračuna 2016 (tabele)
Splošni del proračuna (obrazložitev)
Posebni del proračuna 2016 (tabele)
Posebni del proračuna 2016 (obrazložitev)
Načrt razvojnih programov (tabele)
Programska klasifikacija  global KS pdf
Nacrt delovnih mest (OU,MIR).pdf
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - prvi del
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - drugi del
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - tretji del

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun za leto 2015

Zakljucni racun 2015.pdf

Splosni del  proracuna tabele.pdf

Splosni del proracuna obrazlozitev.pdf

Posebni del proracuna tabele.pdf

Posebni del proracuna obrazlozitev.pdf

NRP obrazlozitev.pdf

NRP tabele.pdf

Prerazporeditve med proracunskimi postavkami.pdf

Prerazporeditve med podrocji.pdf

Programska klasifikacija global ks.pdf

Letno_porocilo_2015.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem obrazlozitev.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem objekti.pdf

Rebalans _1 2015

Proračun 2015

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2014

Rebalans_1  2014

Proračun 2014

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2012

-----------------------------------------------------------------------------

Proračun 2011

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Odlok o ZR 2011.pdf

Kazalo.pdf

Splosni del proracuna.pdf

Obrazlozitev - splosni del.pdf

Posebni del proracuna - tabele.pdf

Obrazlozitev - posebni del.pdf

Nacrt razvojnih programov 2011-2011 tabela.pdf

Prerazporeditve 31.12.2011.pdf

Programska klasifikacija 2011-global-realizacija.pdf

Programska klasifikacija 2011-KS-realizacija.pdf

Funkcionalna-skupna 11 to-tt-io-it.pdf

Letni načrt 2011.pdf

Letno poročilo Občine Kočevje za leto 2011.pdf

Sklep o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja.pdf

Izkazi.pdf

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2010

Odlok o zakljucnem računu proračuna Obcine Kocevje za leto_2010.pdf

Splosni del proračuna tabele_2.pdf

Obrazlozitev splošnega dela proracunal.pdf

Posebni del proracuna tabele_3.pdf

Obrazlozitev posebnega dela proračuna.pdf

Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.pdf

Obrazlozitev NRP_2010-2010.pdf

Načrt razvojnih programov 2010-2010 tabela.pdf

Funkcionalna klasifikacija tabela-global-institucionalno.pdf

Programska klasifikacija tabela-global-institucionalno.pdf

Programska klasifikacija tabela-Krajevne skupnosti-institucionalno.pdf

Prerazporeditve-priloga.pdf

Letno poročilo.pdf

Sklep o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja.pdf

Kazalo_ZR 2010.pdf

Naslovnica_ZR 2010.pdf