Sprejeta Celostna prometna strategija Občine Kočevje

Občina Kočevje se je v letu 2016 uspešno prijavila na razpis Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS). V  maju 2016 je bil zaključen javni razpis za izbor izvajalca in podpisana pogodba s podjetjem ACER d.o.o. iz Novega mesta, ki je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS iz Ljubljane in Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. v letu dni nalogo tudi uspešno zaključil.

Celostna prometna strategija Občine Kočevje je bila sprejeta 16. maja 2017 na redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje. S sprejemom se je zaključil leto dni trajajoč proces priprave dokumenta, s katerim bo občina v prihodnjih letih vzpostavila prakso trajnostnega načrtovanja prometa. V številne aktivnosti, ki jih je obsegala priprava CPS Občine Kočevje, so bili vključeni vsi občani: strokovnjaki s področja prometa in povezanih sektorjev, ključni deležniki iz javnih in zasebnih ustanov ter podjetij ter splošna javnost.  Javnost je bila v vseh fazah nastajanja tega dokumenta obveščana o dejavnostih in rezultatih prek različnih medijev. Občina je za ta namen uredila tudi spletno stran.

Celostna prometna strategija prinaša v občino nov pristop načrtovanja prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja ter jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije. Prinaša tudi nove poudarke načrtovanja prometa, saj daje več pozornosti ureditvam za hojo in kolesarjenje ter uporabi javnega potniškega prevoza. Sprejetje CPS bo občini omogočilo tudi pridobivanje sredstev za izvedbo predvidenih ukrepov iz nacionalnih in evropskih virov.

S pričetkom izvajanja Celostne prometne strategije Občine Kočevje (CPS Občine Kočevje) bo občina pričela uresničevati vizijo razvoja prometa, oblikovano tekom procesa priprave dokumenta: »Kočevsko je prijazno pešcem in kolesarjem; tu z lastnimi močmi in iskrenimi odnosi povezujemo učinkovito mobilnost in odprte prostore za vse.«

Na podlagi temeljnih vrednot ter znanj in izkušenj so se izoblikovali strateški cilji, ki jih bomo zasledovali na podlagi postavljenih prioritet do leta 2022. Strateški cilji so:

  1. vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi
  2. omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljev v občini
  3. zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem občine
  4. zagotavljanje visoke prometne varnosti, predvsem najranljivejšim udeležencem v prometu
  5. zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev

 

Celostna prometna strategija Občine Kočevje vključuje 5 področij (celostno načrtovanje mobilnosti, hoja, kolesarjenje, javni potniški prevoz, motorizirani promet), za katere so bili na podlagi zastavljenih ciljev predvideni ukrepi, s katerimi želimo zagotoviti doseganje zastavljene vizije in urediti promet po načelu trajnostne mobilnosti. Cilji in ukrepi so izbrani večplastno in tako, da se med sabo povezujejo in dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo.

Za uresničevanje zastavljenih ciljev CPS Občine Kočevje je bil izdelan akcijsko-finančni načrt, ki vsebuje podroben seznam ukrepov za naslednje petletno obdobje (do leta 2022). V njem so opredeljeni viri financiranja, zahtevnost, odgovornost ter časovna izvedba predvidenih ukrepov. Učinkovitost izvedbe ukrepov iz akcijskega načrta bo spremljana in vrednotena na podlagi kazalnikov.

Sprejet dokument predstavlja vse rezultate dosedanjega dela in bo služil kot usmeritev ter obveza za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v občini. Dokument, v katerem so poleg vizije predstavljena tudi izhodišča za trajnostno načrtovanje prometa, ambicije za prihodnost, strateški in podrobni cilji s ciljnimi vrednostmi in akcijsko-finančni načrt s podrobnim naborom ukrepov, je vsem prebivalcem dosegljiv na spletni strani Občine Kočevje in izdan v tiskani obliki.

Občina Kočevje in izdelovalci Celostne prometne strategije Občine Kočevje se lepo zahvaljujemo vsem sodelujočim za  konstruktivne pripombe, kritike in pohvale, ki ste jih podali tekom procesa priprave dokumenta. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.