Občina Kočevje pridobila standard kakovosti

Občina Kočevje je v letu 2015 pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015. Tekom postopka pridobitve, je bilo potrebno uvesti korenite spremembe v občinski upravi Občine Kočevje in veliko angažiranost zaposlenih. Notranja organizacija in sistemizacija dela se je spremenila iz hiearhičnih oddelkov v enovito občinsko upravo, ki je prinesla zaposlenim večjo odgovornost in večji obseg dela, prinesla pa je tudi transparentnejšo notranjo in zunanjo komunikacijo. Zunanja presoja je obsegala deset področij delovanja občinske uprave; sistem vodenja in procesov, celostni pregled pisne dokumentacije, področje splošnih in kadrovskih zadev, delovanje odnosov z javnostmi, informiranja in protokola, temeljit pregled delovanja gospodarskih javnih služb in obsežnejših projektov, kot je SORIKO, revizijo javnega naročanja in nadzor nad porabo proračuna, zdravstveno, socialno, šolsko in otroško varstvo ter nenazadnje tudi vodstveni pregled. Kazalniki blaginje Občine Kočevje so presegli pričakovanja in načrtovane kazalnike, prav tako so trendi za naprej pozitivno naravnani.

Veliko procesov se je informatiziralo in s tem se je bistveno skrajšala čakalna doba, pri informatiziranju procesov so se ustvarile sistemizirane elektronske evidence podatkov in metapodatkov, ki nudijo podporo hitremu in natančnemu poslovanju. Vizija in poslanstvo poslovanja ter sledenja takšnemu standardu pomenita korenito spremembo v razmišljanju in nenehnemu sledenju izboljšavam. S pridobitvijo standarda kakovosti, je Občina Kočevje naredila velik korak k sledenju mednarodno uveljavljene kakovosti in odličnosti in postala še bolj zanimiva za tuje investitorje ter razvoj.

Sistem vodenja kakovosti je sicer proces nenehnega izboljševanja, ki vsem občanom občine Kočevje in tudi drugim zainteresiranim omogoča izpolnjevati najvišja pričakovanja ter prispevati k blaginji lokalne skupnosti.